PRIVACY VERKLARING


Geeske van der Meijs Coaching & Training, gevestigd aan de Woerdes 85, 9407CM te Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de wet AVG.

Persoonsgegevens die verwerkt worden: Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verwerkt worden: voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief mondeling of schriftelijk aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden: Alles wat belangrijk kan zijn voor het behalen van de doelstelling of doelstellingen die samen met u zijn opgesteld en afgesproken. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, betekent impliciet dat u akkoord gaat met het bewaren van korte gespreksverslagen van de coachingsgesprekken. Tevens geldt dit voor eventuele verslaglegging naar de opdrachtgever, indien aan de orde én overeengekomen met u, wanneer u niet zelf de opdrachtgever bent.

Het doel van verwerking van uw persoonsgegevens: Op basis van uw toestemming kunnen uw gegevens worden gebruikt en indien aan de orde noodzakelijk om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen bereiken; voor wederzijdse communicatie anders dan mondeling en voor het kunnen afhandelen van de betaling. Inhoudelijke persoonsgegevens zijn noodzakelijk en relevant vanwege de continuïteit en kwaliteit van de professionele relatie. Tevens worden uw persoonsgegevens bewaard conform een wettelijke verplichting, zoals voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming: Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.

Bewaren van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat na beëindiging van de professionele relatie uw gegevens nog 2 jaar zullen worden bewaard, tenzij anders met u overeengekomen is. Reden voor deze bewaartermijn is dat het handig kan zijn over uw inhoudelijke gegevens te beschikken mocht u binnen deze termijn opnieuw contact opnemen. Tegelijkertijd zullen de wettelijke bewaartermijnen worden aangehouden: voor de Belastingdienst is dat 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden: Uw gegevens worden niet verkocht aan derden en worden uitsluitend verstrekt indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst en uitsluitend met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken : Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geeskevandermeijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal dit telefonisch bij u worden nagevraagd. Op uw verzoek zal zo snel mogelijk worden gereageerd, uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging van persoonsgegevens: Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden offline en beveiligd bewaard. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebben van misbruik, neemt u dan contact op via info@geeskevandermeijs.nl

Autoriteit Persoonsgegevens: Geeske van der Meijs Coaching & Training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons